League Fixtures – Week 7

WEPL – 1sts v Bedminster 2nd XI             (Home)

B&D – Bristol 3rd XI v 2nds                          (Away)

               3rds v Wrington 1st XI                   (Home)

               Coalpit Heath 3rd XI v 4th XI      (Away)

               Bradley Stoke 5th XI v 5ths         (Away)